Zawartość ksiąg wieczystych – co znajduje się w księdze wieczystej?

Co znajduje się w księdze wieczystej? Działy

 1. Dział pierwszy, podzielony jest na dwie zakładki i obejmuje:
  • oznaczenie nieruchomości (I – O)
  • spis praw związanych z własnością nieruchomości (I – SP)
 1. II. Dział drugi obejmuje:
  • wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego
 2. Dział trzeci przeznaczony jest na wpisy:
  • dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipoteki)
 3. Dział czwarty przeznaczony jest
  • na wpisy dotyczące hipotek

Dla jakich nieruchomości prowadzi się księgi wieczyste?

Księgi wieczyste prowadzone są odrębnie dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz dla spółdzielczych własnościowych praw. W przypadku gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i dla znajdującego się na takim gruncie budynku, który stanowi odrębną nieruchomość będącą własnością wieczystego użytkownika gruntu, prowadzi się wspólną księgę wieczystą.

Zasady dla ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę

Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym oraz, że prawo wykreślone nie istnieje.

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ujawnione w księdze wieczystej, ma pierwszeństwo przed takim prawem nieujawnionym w księdze.

Na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece