Procedura uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego

Procedura planistyczna uchwalenia planu wygląda następująco:

 1. Podjęcie uchwały przez radę gminy (z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta/Burmistrza/Prezydenta.
 2. Wójt/Burmistrz/Prezydent ogłasza w prasie lokalnej obwieszczenie o podjęciu uchwały a także możliwości składania wniosków do MPZP.
 3. Zainteresowani mają 21 dni od daty ogłoszenia na składanie wniosków.
 4. Wójt/Burmistrz/Prezydent sporządza projekt rozpatrując wnioski oraz tworząc prognozy finansowo/środowiskowe.
 5. Wójt/Burmistrz/Prezydent występuje o opinie i uzgodnienia do projektu planu.
 6. Wójt/Burmistrz/Prezydent wprowadza zmiany i ogłasza wyłożenie MPZP do wglądu na co najmniej 21 dni, organizuje również dyskusje publiczne.
 7. Zainteresowani mają 14 dni od zakończenia wyłożenia MPZP do wglądu czas na uwagi. Wójt/Burmistrz/Prezydent ma 21 dni na rozpatrzenie ewentualnych uwag. 
 8. Wójt/Burmistrz/Prezydent przedstawia radzie gminy projekt wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
 9. Rada Gminy uchwala MPZP po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń studium.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest obowiązkowy dla:

 • obiekty handlowe pow. 2000m
 • tereny wymagające scalenia i podziału
 • obszary przestrzeni publicznej
 • parków kulturowych