Hipoteka – rodzaje hipotek i przedmioty zabezpieczenia

Rodzaje hipotek

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

2. Przedmiotem hipoteki może być także:

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

3. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.

4. Do hipotek określonych w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio przepisy o hipotece na nieruchomości.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Rodzaje hipotek

  1. Hipoteka Umowna
  2. Hipoteka Łączna
  3. Hipoteka Przymusowa – (Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika)
  4. Hipoteka odwrócona- Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym pozwala na ustanowienie odwróconej hipoteki. – Klient otrzymuje od banku lub innej instytucji finansowej świadczenia w zamian za prawo do lokalu mieszkalnego po śmierci.

Wyjątek

Art. 64 Kodeksu Cywilnego – sytuacja, kiedy hipoteka jest umowna pomimo przymusu:

Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.

ART. 64 KODEKSU CYWILNEGO)