Zawartość ksiąg wieczystych – co znajduje się w księdze wieczystej?

Co znajduje się w księdze wieczystej? Działy

 1. Dział pierwszy, podzielony jest na dwie zakładki i obejmuje:
  • oznaczenie nieruchomości (I – O)
  • spis praw związanych z własnością nieruchomości (I – SP)
 1. II. Dział drugi obejmuje:
  • wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego
 2. Dział trzeci przeznaczony jest na wpisy:
  • dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipoteki)
 3. Dział czwarty przeznaczony jest
  • na wpisy dotyczące hipotek

Dla jakich nieruchomości prowadzi się księgi wieczyste?

Księgi wieczyste prowadzone są odrębnie dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz dla spółdzielczych własnościowych praw. W przypadku gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i dla znajdującego się na takim gruncie budynku, który stanowi odrębną nieruchomość będącą własnością wieczystego użytkownika gruntu, prowadzi się wspólną księgę wieczystą.

Zasady dla ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę

Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym oraz, że prawo wykreślone nie istnieje.

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ujawnione w księdze wieczystej, ma pierwszeństwo przed takim prawem nieujawnionym w księdze.

Na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipoteceProcedura uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego

Procedura planistyczna uchwalenia planu wygląda następująco:

 1. Podjęcie uchwały przez radę gminy (z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta/Burmistrza/Prezydenta.
 2. Wójt/Burmistrz/Prezydent ogłasza w prasie lokalnej obwieszczenie o podjęciu uchwały a także możliwości składania wniosków do MPZP.
 3. Zainteresowani mają 21 dni od daty ogłoszenia na składanie wniosków.
 4. Wójt/Burmistrz/Prezydent sporządza projekt rozpatrując wnioski oraz tworząc prognozy finansowo/środowiskowe.
 5. Wójt/Burmistrz/Prezydent występuje o opinie i uzgodnienia do projektu planu.
 6. Wójt/Burmistrz/Prezydent wprowadza zmiany i ogłasza wyłożenie MPZP do wglądu na co najmniej 21 dni, organizuje również dyskusje publiczne.
 7. Zainteresowani mają 14 dni od zakończenia wyłożenia MPZP do wglądu czas na uwagi. Wójt/Burmistrz/Prezydent ma 21 dni na rozpatrzenie ewentualnych uwag. 
 8. Wójt/Burmistrz/Prezydent przedstawia radzie gminy projekt wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
 9. Rada Gminy uchwala MPZP po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń studium.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest obowiązkowy dla:

 • obiekty handlowe pow. 2000m
 • tereny wymagające scalenia i podziału
 • obszary przestrzeni publicznej
 • parków kulturowych

Hipoteka – rodzaje hipotek i przedmioty zabezpieczenia

Rodzaje hipotek

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

2. Przedmiotem hipoteki może być także:

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

3. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.

4. Do hipotek określonych w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio przepisy o hipotece na nieruchomości.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Rodzaje hipotek

 1. Hipoteka Umowna
 2. Hipoteka Łączna
 3. Hipoteka Przymusowa – (Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika)
 4. Hipoteka odwrócona- Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym pozwala na ustanowienie odwróconej hipoteki. – Klient otrzymuje od banku lub innej instytucji finansowej świadczenia w zamian za prawo do lokalu mieszkalnego po śmierci.

Wyjątek

Art. 64 Kodeksu Cywilnego – sytuacja, kiedy hipoteka jest umowna pomimo przymusu:

Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.

ART. 64 KODEKSU CYWILNEGO)